Voorwaarden

Reisvoorwaarden Beyond the Borders

Partijen:
Beyond the Borders = Reisorganisator
De heer / mevrouw = Reiziger

Artikel 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst 1
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand zodra de reiziger het aanbod van de reisorganisator accepteert. Acceptatie van het aanbod kan zowel telefonisch, schriftelijk als online plaatsvinden.
1.2 Kennelijke fouten in dit aanbod binden de reisorganisator niet.
1.3 Informatiemateriaal, uitgegeven door derden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator.
1.4 De reiziger verstrekt de reisorganisator tijdig, doch uiterlijk bij boeking, alle relevante gegevens van hemzelf en eventuele medepassagiers.
1.5 De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien en is tevens verplicht eventuele relevante persoonlijke omstandigheden van de overige reizigers bij boeking kenbaar te maken, zoals leeftijd, handicap, dieet.
1.6 De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Artikel 2. Betaling
2.1 Uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de factuur of boekingsbevestiging dient de reiziger 30% van de reissom te voldoen.
2.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de boeking binnen acht weken voor vertrek plaatsvindt, dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan.
2.3 In sommige gevallen kunnen er afwijkende betalingsvoorwaarden gelden voor een reis of een reisonderdeel. Dit zal in een dergelijk geval direct, doch uiterlijk bij boeking aan de reiziger kenbaar worden gemaakt.
2.4 Indien er sprake is van een vroege ticketdeadline dienen de kosten voor het vliegticket (inclusief luchthavenbelasting) uiterlijk binnen tien werkdagen te worden voldaan.

Artikel 3. Reissom
3.1 De reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld.
3.2 De hoogte van de gepubliceerde of geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van publicatie/offerte. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om tot drie weken voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De reisorganisator zal de verhoging verklaren en berekenen voor de reiziger. Indien de reiziger deze verhoging niet wenst te accepteren, dan heeft de reiziger het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door reisorganisator mededeling aan de reiziger is gedaan van de prijsverhoging.
3.3 Indien van één of meerdere onderdelen van de reis geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

Artikel 4. Reisdocumenten en reisbescheiden
4.1 De reisorganisator zal algemene informatie verstrekken betreffende paspoorten, visa en adviezen over gezondheidszaken. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en zal tevens zelf controleren of de informatie ten tijde van vertrek nog steeds relevant is.
4.2 Indien de reisdocumenten van de reiziger niet in orde zijn of geheel niet aanwezig, zullen alle daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van de reiziger komen.
4.3 De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de geldige reisdocumenten. 4.4 De reisbescheiden zullen aan de reiziger worden toegezonden. Indien de reiziger de noodzakelijke reisbescheiden niet tijdig heeft ontvangen, dient hij dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
4.5 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 5. Wijzigingen door reiziger
5.1 Een wijziging van de reisovereenkomst door de reiziger, die geen annulering is, kan indien de uitvoerende partij hieraan kan/wil meewerken, geschieden tot uiterlijk 28 dagen voor vertrek. De wijzigingskosten bedragen € 55,- per wijziging (per boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en indien van toepassing met de meerprijs van de reis.

Artikel 6. Annulering door de reiziger
6.1 Het verbreken van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel dient als meldingsdatum van annulering. Bij annulering is iedere reiziger, naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd: – na boeking tot en met 56 dagen voor vertrek: 30% van de reissom – van 56 dagen (exclusief) tot en met 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom – van 28 dagen (exclusief) tot en met 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom – van 14 dagen (exclusief) tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom U kunt uw risico’s afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. 6.2 Afwijkende annuleringsbepalingen zijn mogelijk. Dit geldt o.a. voor reeds geprinte tickets en losse tickets.
6.3 Indien een reiziger niet deel kan nemen aan een reis kan een andere geschikte persoon zijn plaats innemen op de volgende voorwaarden: – dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners akkoord gaan met de indeplaatsstelling – dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht – dat de nieuwe reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden – dat van de nieuwe reiziger een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de reisvoorwaarden.
6.4 De reiziger en de voor de reiziger indeplaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van de indeplaatsstelling ten name van de reiziger openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Artikel 7. Wijzigingen en annulering door de reisorganisator
7.1 De reisorganisator behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
7.2 De reisorganisator behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
7.3 De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname (het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt). Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door de reisorganisator aan de reiziger gerestitueerd.
7.4 In het geval van gewichtige omstandigheden heeft de reisorganisator het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden wordt onder andere verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, annulering van een gepland evenement, annulering van een gepland bezoek, enzovoort.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
8.1 De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
8.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: – de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger – de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken – de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 504 Burgerlijk Wetboek lid 3 onder b dan wel aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
8.3 De reisorganisator is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het tweede lid is toe te rekenen.
8.4 Bij de redelijke verwachting van de reiziger dient rekening te worden gehouden met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
8.5 De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

Artikel 9. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid van de reisorganisator
9.1 Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
9.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade op vergoeding waarvan de reiziger aanspraak kan maken uit hoofde van een reis- en annuleringsverzekering.
9.3 Bij aansprakelijkheid van de reisorganisator jegens de reiziger voor gederfd reisgenot, bedraagt de vergoeding conform het bepaalde in artikel 7:511 Burgerlijk Wetboek ten hoogste éénmaal de reissom.
9.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator.
9.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 10. Verplichtingen van de reiziger
10.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en de aanwijzingen van de reisleiding.
10.2 Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Dit kan zijn bij het plaatselijke kantoor van de luchtvaartmaatschappij.
10.3 De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
10.4 De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten.

Artikel 11. Klachten
11.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op – of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voorzover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator, opdat deze zo mogelijk een passende oplossing kan bieden.
11.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. Bij overschrijding van deze termijn wordt de klacht niet in behandeling genomen, tenzij de termijnoverschrijving de reiziger niet valt toe te rekenen.

Artikel 12. Nederlands recht
12.1 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.